Remigreren naar Suriname

Personen van Surinaamse origine die naar Suriname willen remigreren kunnen dit doen:

op basis van de Nederlandse remigratie wet (met een uitkering), op eigen initiatief (zonder uitkering)

De eerste categorie moet,  om in aanmerking te komen voor een remigratie voorziening, in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Voor meer informatie www.svb.nl.

Een verblijfsvergunning kan in Suriname worden aangevraagd door:

  1. persoonlijk (remigrant);
  2. door een daartoe door de remigrant gemachtigde persoon

Vreemdelingenzaken

Verlengde Keijzerstraat nr. 7 Paramaribo
Tel. :434328/434329/434330

Openingsdagen en -tijden: maandag t/m donderdag van 08.00 – 13.30 uur

Voor informatie: www.juspolsuriname.org

Bij vreemdelingenzaken kunt u afhalen

  • de lijst van benodigde documenten
  • de in te vullen formulieren en informatie m.b.t. de aanvraagprocedure en daaraan verbonden kosten

Surinaamse Origine

Suriname Waterkant
  • personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
  • personen die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap (G.B 1975 no. 171 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
  • personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie één of beide in Suriname is/zijn geboren en met welke ouder (s) die personen in familie rechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
  • de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de onder a, b en c genoemde van deze paragraaf genoemde vreemdelingen

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.