Slider
MKV

Zover nu bekend zullen de verkooppunten voor het kopen van een E-toeristenkaart en E-visum op 15 juli 2019 worden gesloten. Vanaf genoemde datum kunt u deze documenten alleen nog verkrijgen bij VFS Global welke door de Surinaamse overheid hiervoor is aangewezen.

De aanvraag en uitgifte van een MKV zal voorlopig nog gewoon door het Surinaams consulaat worden verzorgt.

Visumplichtige vreemdelingen die langer dan 90 dagen in Suriname wensen te verblijven, dienen 3 maanden vóór de geplande vertrekdatum een Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) aan te vragen bij het Surinaams consulaat te Amsterdam.

Vreemdelingen (van niet Surinaamse origine) die naar Suriname zijn afgereisd op een toeristen- of zakenvisum, kunnen geen MKV aanvraag indienen gedurende hun verblijf in Suriname.

Voor vreemdelingen van Surinaamse origine (personen geboren in Suriname of waarvan één of beide ouders geboren is/zijn in Suriname) blijft het huidige beleid ongewijzigd, hetgeen betekent dat deze personen met een toeristen- of zakenvisum naar Suriname mogen afreizen en de mogelijkheid blijven behouden om tijdens hun verblijf in Suriname een verblijfsvergunning aan te vragen (zie de Loketdienst v/d Hoofd afd. Vreemdelingenzaken ). Dit geldt tevens voor de echtgenoot/echtgenote (wettelijk huwelijk).

Vreemdelingen die niet visumplichtig zijn voor Suriname, hebben ook de mogelijkheid om een MKV aanvraag in te dienen gedurende hun verblijf in Suriname en wel binnen twee weken na aankomst.

 • Een volledig ingevuld aanvraag formulier
 • Documenten e.a. zoals hieronder aangegeven
 • Betaling van administratiekosten ad. 10 euro

De MKV aanvraag is niet bestemd voor remigranten. Deze vallen onder het regiem van “Verblijfsvergunning”. Het MKV aanvraagformulier kunt u hier downloaden. MKV

Let op: Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 • Twee (2) recente goed gelijkende paspoortfoto’s per gezinslid (geen scan of computer foto’s)
 • duidelijke kopie alle beschreven pagina’s van het paspoort
 • een originele geboorteakte (of een gelegaliseerde kopie daarvan)
 • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)*
 • een bewijs van middelen van bestaan (voldoende banktegoeden, uitkeringen of pensioen, studiefinanciering per maand die voldoende zijn voor het onderhoud in Suriname gedurende het verblijf)
 • in geval van vrijwilligerswerk: een bevestigingsbrief of contract van de organisatie
 • Bewijs van exporteer bare uitkeringen en/of inkomsten uit investeringen (indien van toepassing)
 • Bankgarantie (indien van toepassing)
 • Een gelegaliseerde kopie verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 • Bewijs van burgerlijke staat
 • Indien gehuwd; een gelegaliseerde kopie van de huwelijksakte
 • Indien concubinaatschap (partnerrelatie); bewijs van samenwonen in het land van herkomst, b.v. samenlevingsovereenkomst, bewijs van inschrijving.
 • Gelegaliseerde machtiging van de ouder(s) en een gelegaliseerde kopie van het familieboek
 • Indien het minderjarig kind alleen reist
 • indien het minderjarig kind met één van de ouders afreist die gezamenlijk de ouderlijke macht uitoefenen
 • In geval van voogdij/adoptief kind: een gelegaliseerde kopie v/h rechterlijke vonnis
 • In geval van stage: een kopie v/d stageovereenkomst (waarvan het origineel in Suriname dient te worden overgelegd)
 • In geval van arbeid: een kopie v/d arbeidsovereenkomst/werkgeversverklaring (waarvan het origineel in Suriname dient te worden overgelegd)
 • Een kopie van een referent verklaring/garantieverklaring (waarvan het origineel in Suriname dient te worden overgelegd)
 • Een geldige ziektekostenverzekering; na het vernemen van de goedkeuring van de MKV-aanvraag dient u bewijs te leveren van een geldige ziektekostenverzekering af te sluiten voor de periode van de MKV.
 • Een recente gezondheidsverklaring (slechts voor staatsburgers van China).
Let op
 • Alle openbare akten zoals de geboorteakte en andere officiële documenten dienen voorzien te zijn van een “apostille” (internationale legalisatie). Een apostille kan niet door uw Gemeente worden geplaatst. U kunt daarvoor terecht bij de Rechtbank in uw woonplaats.
 • Meereizende minderjarige kinderen worden bijgeschreven in het formulier van één van de ouders of de voogd.
 • In aanvragen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) dient het screeningsprofiel “visum en emigratie” aangevinkt te worden.
 • Termijn van afhandeling v/d MKV aanvraag: minimaal 3 maanden
 • Onvolledige aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen
 • Van MKV documenten die niet in de Nederlandse of Engelse taal zijn gesteld, dient eveneens een officiële vertaling ingediend te worden

Dit bewijs moet worden aangevraagd bij de gemeente waar u woont. U moet er rekening mee houden dat deze aanvraag ongeveer 2 tot 4 weken duurt. Bij het aanvragen van het bewijs van goed gedrag moet soms (per gemeenten verschillend) een schrijven worden overlegd waaruit blijkt dat de Surinaamse overheid het bewijs van goed gedrag als voorwaarden stelt, bij het aanvragen van een verblijfsvergunning. Dit schrijven kan worden aangevraagd bij het Surinaamse consulaat in Nederland. In de aanvraag moeten de persoonsgegevens van een ieder die gaat emigreren afzonderlijk worden vermeld. Bij de aanvraag moet een gefrankeerde retourenveloppe, voorzien van uw naam, adres en woonplaats, worden bijgevoegd.

Consulaat Suriname
t.a.v. de Consul Generaal
Cuserstraat 11
1081 CK Amsterdam

 • De MKV-aanvraag en de benodigde documenten moeten in 2-voud (1 origineel en 1 kopie) ingediend worden.
 • Bij het indienen van de MKV-aanvraag dient u ook administratiekosten ad 10 euro te voldoen. Deze kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 54.93.16.922.
 • Nadat uw MKV aanvraag is goedgekeurd dient u een KV-visum (voor 2 maanden enkele reis) aan te vragen middels het online invullen van het regulier visumaanvraagformulier. Het visum kost €36,00 en kan op de dag van de aanvraag worden verstrekt. (online aanvraagformulier.)
 • Het paspoort van de MKV aanvrager moet minimaal zes (6) maanden geldig zijn bij aankomst in Suriname en er moeten tenminste nog 2 blanco pagina’s beschikbaar zijn voor het plaatsen van de visumsticker en de nodige stempels van de immigratiedienst in Paramaribo bij de in- en uitreis.
 • Na aankomst in Suriname dient u zich aan te melden bij het Ministerie van Justitie en Politie, de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingen Zaken, aan de Mr. J.Lachmonstraat 166-168 in Paramaribo, voor de verdere afhandeling van de procedure tot verkrijging van de verblijfsvergunning.
 • De kosten ter verkrijging van de verblijfsvergunning bedragen US 200 of de tegenwaarde in Surinaamse dollars (SRD). Dit bedrag dient u te storten bij de Centrale Bank van Suriname.

 • Kopie Winkel, bedrijfsvergunning(origineel ter inzage)*
 • Uittreksel KKF(origineel niet ouder dan 1 jaar)
 • SAS betalingsbewijs (recent)*
 • Kopie id-kaart of paspoort*

 • Officiële brief van de school of universiteit
 • Documenten van de persoon / personen van wie u financieel afhankelijk bent(garantsteller)

 • Garantstelling formulier
 • Origineel bewijs van inschrijving CBB
 • Kopie id-kaart of paspoort

 • Bewijs van pensioen, uitkering niet ouder dan 3 maanden
 • Kopie jaaropgave niet ouder dan 1 jaar, met de nodige stempel

 • Werkgeversverklaring(origineel minstens drie maanden geldig, met hoogte van inkomen + datum afgifte, bedrijfsstempel)
 • Werkvergunning kopie die geldig is*

Afhandeling van de verblijfsvergunning zal pas plaatsvinden na overlegging ven een werkvergunning afgegeven door het ministerie van ATM(Arbeid Technologie en Milieu).

* Indien van toepassing

** Let goed op sommige reisverzekeringen zijn maar een beperkt aantal maanden geldig, laat u goed informeren over de geldigheidsduur van uw reisverzekering in het buitenland. In tegenstelling tot het verleden vragen verzekeraars in Suriname niet meer om een bewijs van ingezetenschap, dus kunt u direct bij aankomst een verzekering afsluiten.

Tot voor kort moest u de hierboven genoemde documenten op sturen naar het ministerie van Politie en Justitie in Suriname, nu worden deze gelijk bij de enveloppe check ingenomen.

Bron: Ministerie van Justitie en Politie, Hoofd afdeling vreemdelingen zaken Surinaams consulaat Amsterdam

Klik op de volgende link voor het downloaden van een overzicht van de benodigde documenten en formulieren : Documenten / formulieren

Wijze van indienen

Uw MKV aanvraag mag u persoonlijk indienen aan het loket van de visum afdeling van maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur, of per post worden toegezonden.

(c) copyright 2020 WIMA production

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.