Suriname info

Verhuizen naar Suriname

Verhuizen naar Suriname

Verhuizen naar Suriname er zijn twee mogelijkheden:
 • Zelf alles inpakken.
 • Door een erkend verhuisbedrijf
Zelf verhuizen.

Wanneer u  bekend bent met het huren van een container en alle formaliteiten dan kunt u dit overwegen, zo niet dan raden wij u aan om een verhuisbedrijf in te schakelen. Omdat er een behoorlijk verschil in prijs kan zijn adviseren wij u om vrijblijvend bij meerdere verhuisbedrijven een offerte aan te vragen.

Waar u op moet letten

Een aantal zaken die belangrijk zijn in uw offerte en waar u op moet opletten zijn:

 • Heeft u voor uw vertrek uit Nederland een kopie van de Bill of loading ontvangen, dit is heel belangrijk omdat u met deze bill off loading vrijstelling krijgt van invoerrechten.(Let op geld alleen voor uw huisraad).
 • Wordt u container van uw deur in Nederland tot uw deur in Suriname verhuist.
 • Zijn in uw offerte havenkosten berekend, zowel in Nederland als in Suriname.
 • zijn de handelingskosten van de container in de offerte opgenomen.
 • Zijn de lokale loodskosten opgenomen
 • Zijn er demurrage kosten(opslagkosten standaard 3 dagen) in de offerte opgenomen.
 • Is er bewaarloon in de offerte opgenomen(als uw container langer dan drie dagen op de haven staat).
 • Als uw container wordt gevisiteerd(elke container wordt in Suriname gevisiteerd), zijn dan de kosten voor het uitpakken van de container in de offerte opgenomen.
 • Zijn de kosten van het transport naar uw woning opgenomen(In Suriname berekend men hier plus minus 75 US dollar voor).
 • Wordt de container in Suriname voor u uitgepakt en de spullen in uw woning geplaatst.
 • Wordt het afval wat er vrijkomt(dozen, papier etc.) voor u afgevoerd.
 • Wanneer u een verzekering voor uw container afsluit dan moet u in Nederland een kopie van de polis ontvangen.
 • Bij welke maatschappij is uw container verzekerd.
 • Welke verzekeringsagent in Suriname handelt eventuele schade voor u af.

 
Welk verhuisbedrijf u in Nederland neemt is uw verantwoording als inklaarder in Suriname kunnen wij u aanbevelen:

Quick inklaringen
Molenpad 6 Paramaribo – Suriname,
Tel.: (597) 421370
Fax: (597) 471670
KKF nr.: 42358
Email: info@inklaren.com
Web: www.inklaren-com

Tot slot lees de offerte goed en laat aanvullende aantekeningen paraferen, neem het getekende contract mee in uw handbagage. Wij kunnen u niet genoeg waarschuwen er zijn bedrijven in Nederland die nauw samenwerken of aandeelhouder zijn van verhuisbedrijven in Suriname. Een goedkope offerte in Nederland wordt dan plotseling duur.

Aanvullende regelgeving invoer verhuisboedel

De praktijk heeft uitgewezen dat de procedures van het onder deposito inklaren van gebruikte verhuisboedels niet altijd even duidelijk te zijn. Voor zowel ambtenaren bij de uitvoering als aangevers zorgt dit euvel voor de nodige problemen. Dit probleem wordt groter, wanneer in aanmerking wordt genomen dat de doelgroep remigranten zijn, die geringe kennis hebben van processen bij de goederenbeweging. In enkele gevallen zijn zij in het land van vertrek niet optimaal of zelfs verkeerd geïnformeerd.

Hoewel de regelgeving hiertoe reeds is vervat in de Wet Tarief van Invoerrechten (WTI 1996) en de uitvoering ervan in de Beschikking Voorwaarden en Voorzieningen voor Gehele of Gedeeltelijke Vrijstelling van Invoerrechten (La.B 1739), is het nuttig deze te ondersteunen met een aanvullende werkinstructie.

Ook wordt hiermee beoogd meer bekendheid te geven aan de juiste werking van douaneprocedures; het motto van transparant beleid komt beter tot zijn recht.

I. Vrijstellinggenietenden

Door de aard van de vrijstelling kunnen uitsluitend niet-ingezetenen in aanmerking komen daarvoor. Volgens de wet zijn vrijstellinggenietenden natuurlijke personen:

a. met een Surinaams of vreemde paspoort, die langer dan 185 dagen
per kalenderjaar in het buitenland hun hoofdverblijf hadden

b. die hun hoofdverblijf in het buitenland naar Suriname overbrengen

c. die bij een aanvraag voor vrijstelling van rechten een bewijs
van inschrijving bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB Suriname)
aan de Douane overleggen, waaruit de verandering van het hoofdverblijf
moet blijken

d. die kunnen aantonen dat zij werkelijk hoofdverblijf in het
buitenland hebben gehad, zonder tevoren te zijn uitgeschreven
van het CBB

II. Depositostelling

Indien aanvrager nog niet aan alle formaliteiten heeft voldaan, kan de Inspecteur toestaan dat de wegvoering van het verhuisgoed onder deposito geschiedt. Echter, depositostelling is uitsluitend mogelijk:

1. op een enig document met in vak 3 de Aangifte Procedure Code (APC)
C404, vermeldende aan de ommezijde een verzoek daartoe aan de
Inspecteur

2. voor houders van een vreemd paspoort, in afwachting van een
beschikking van het proces van toelating, onder overlegging van een
strookje waaruit de indiening van de aanvraag bij de afdeling
“Toelating” van het Ministerie van Justitie blijkt

3. voor houders van een Surinaams paspoort, in afwachting van het
bewijs van inschrijving bij CBB, waaruit de verandering van hoofdverblijf
van de aanvrager na diens meest recente binnenkomst in Suriname moet
blijken

III. Het depositobedrag

Deposito’s zijn betalingen, die tot zekerheid van de verschuldigde rechten dienen. Vanwege het tijdelijke karakter van deze ontvangsten door de Overheid, worden deposito’s onder bepaalde voorwaarden geheven, te weten;

1. depositostelling geschiedt ten genoegen van de Ontvanger

2. het bedraagt minimaal 40% van de douanewaarde van de verhuisboedel

3. de geldigheid is 2 maanden, telkenmale te verlengen tot maximaal
6 maanden

4. restitutie van het depositobedrag vindt plaats nadat is voldaan aan
het gestelde in II, de punten 2 en 3

IV. Aanvraag en beschikking

Op een aanvraag voor vrijstelling van rechten bij de invoer van een gebruikte verhuisboedel beslist de Inspecteur binnen een redelijk termijn bij beschikking. Een redelijk termijn is naar gelang de omstandigheden binnen een etmaal. Het is voor de douanepraktijk en imago bevorderlijk dat een beschikking wordt gegeven op dezelfde dag van de indiening van de aanvraag. Bij vrijstelling van gebruikte verhuisboedel volstaat de aanvraag op een enig document met de APC C404 met als goederencode 9901.0000. De beslissing die de Inspecteur daarop stelt, is de vrijstellingsbeschikking.

Thans wordt de tekeningsbevoegdheid voor deze beschikking door de Inspecteur aan een onder hem dienende hoofdambtenaar overgedragen. Ter bevordering van transparantie geldt steeds dat een afwijzende beschikking met redenen is omkleed.

V. De vereisten

De wet eist dat een aanvraag voor vrijstelling vergezeld moet zijn van een ondertekende inventarislijst. Eveneens moeten de volgende bescheiden worden overgelegd.

1. een bewijs van inschrijving bij CBB

2. een duidelijke en leesbare fotokopie van het paspoort

3. inzage van het authentieke paspoort alleen in gevallen van
twijfels om de juistheid en duidelijkheid van deze kopie

4. een verklaring van de aangever dat met deze zending verhuisboedel
de overbrenging van zijn hoofdverblijf in zijn geheel heeft plaatsgevonden
of dat een deel ervan nog zeilende is

5. in geval van een nog gedeeltelijk zeilende verhuisboedel, dient ook een
inventarislijst daarvan te worden ingediend

Voorts is de Inspecteur bevoegd die maatregelen te doen nemen, die de fiscale belangen van de Staat moeten kunnen veilig stellen en de werking van een effectieve controle bevorderen.

Bijlage: Een model van een verklaring van aanvrager als bedoeld in punt V.4

VERKLARING

Mijn hoofdverblijf, bestaande uit …. colli gebruikte verhuisboedel heb ik van ……….. naar Suriname heb overgebracht.

*Behalve deze is er geen andere zending zeilende, waarop ik bij invoer aanspraak op vrijstelling van rechten kan maken. Een door mij ondertekende inventarislijst sluit ik hierbij in.

*Behalve deze is er nog een zending zeilende, bestaande uit……. …..colli, waarop ik bij invoer wel aanspraak op vrijstelling kan maken. Een door mij ondertekende aanvullende inventarislijst sluit ik hierbij in.

Paramaribo, ….. – .. – 200. ,

Naam : ____________________
Voornamen : ____________________
Paspoortnummer : ____________________
Adres : ____________________
Telefoon : ____________________

_________________________
Handtekening

Ambtelijke bevindingen

Opgelegd onder archiefno…………..

Huishoudelijke apparatuur

Het meenemen van elektrische huishoudelijke apparatuur is mogelijk echter moet u er wel op letten dat het aantal hertz varieert van 50 tot 60. Is dit niet het geval dan kunt u de apparatuur aansluiten op een trafo. De stroomvoorziening in Suriname is 110 volt 60 hertz, in Nederland is dit 230 volt 50 hertz. Er bestaat de mogelijkheid om in uw woning in Suriname ook 220 volt te krijgen.

Een wasmachines(220 / 50 hertz) voorzien van een elektronische klok zal het niet doen, een wasmachine met een mechanische klok wel. Een en ander heeft te maken met het aantal hertz en het fluctueren in de stroom voorziening.
Een computer / notebook met een schakelbare voeding zal gewoon werken. Wel is het verstandig om deze op een op een UPS(Uninterruptible Power Supply) aan te sluiten, deze power supplies kunnen het beste, gezien de kosten, in Nederland worden aangeschaft. Voor het notebook is het aan te raden een USB koel plaat aan te schaffen deze voorkomt dat het notebook te warm gaat worden.

Pal TV:s, video-, dvd recorders het tv signaal in Suriname is NTFC. om een en ander te laten werken moet u een convertor aanschaffen die het Pal signaal omzet naar NTFC en 60 Mhz, Videocamera, digitale foto camera’s werken, om de batterij te laden wel aansluiten op een trafo.
Lampen zoals schemerlampen etc. kunnen op 110 volt worden aangesloten het effect is dat de lichtsterkte minder wordt, maar ze doen het.

Checklist wat nog verder te doen6 gedachtes aan “Verhuizen naar Suriname

 1. Bishay Moenne

  Geachte heer/mevrouw,

  Ik ben op kort termijn van plan te emigreren naar Suriname.
  Hier heb ik een auto in mijn bezit van bouwjaar 2000. en wil deze graag meenemen. Wat is de ontheffingsprocedure hiervoor?

  MVG,

  B.Moenne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Suriname info

Suriname info