Fb-Button
Logo Suriname Ara plus tekst

belastingdienst Suriname

Belasting in Suriname

daar wordt u niet vrolijk van. 

Wij zullen u een aantal zaken voorleggen maar gezien de complexe materie op dit punt verwijzen wij u ook naar de Belastingdienst afdeling buitenland, Heerlen, telefoon +31 (0) 56 032 70 of uw belastingconsulent.

Verdrag

Tussen Nederland en Suriname is er een belastingverdrag(13 april 1977), 28 april 2006 zijn hier de non-discriminatie bepalingen aan toegevoegd.

Deze verdragen regelen onder andere het innen van dubbele belastingen en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en vermogen(bron belastingverdrag Suriname).

De materie, hoe kan het ook anders, is een droge kost verweven met allerlei wet en regelgeving, wij adviseren u dan ook om uw belastingadviseur te vragen om u een en ander duidelijk uit te leggen.

Voor meer informatie hier over verwijzen wij u naar de belastingdienst buitenland of uw belastingadviseur.

Klik hier voor het belastingverdrag met Suriname

Klik hier voor de non-discriminatie bepalingen

Tegemoetkomingen voor inwoners van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba

Als u in Suriname, Aruba of de Nederlandse Antillen woont, dan hebt u op grond van afspraken met die landen altijd (dus ook als u niet gebruikmaakt van het keuzerecht) recht op het belastingdeel van:

  • de algemene heffingskorting
  • de inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting

Aftrekposten

In Suriname mag u de volgende persoonsgebonden aftrekposten toepassen:

  • alimentatiebetalingen aan uw ex echtgenoot
  • uitgaven voor levensonderhoud van kinderen die jonger zijn dan 30 jaar
  • weekend uitgaven voor (ernstig) gehandicapte kinderen, broers en zussen

Andere tegemoetkomingen

Bovendien kunt u recht hebben op de volgende tegemoetkomingen bij de bepaling van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3):

  • het heffingsvrij vermogen
  • de toeslag heffingsvrij vermogen kinderen

Als uw fiscale partner geen inkomsten heeft of weinig verdient (tot € 5.991), dan komt hij ook in aanmerking voor uitbetaling van de heffingskorting.

AOW

Op het moment dat u Nederland verlaat betaald u geen premie meer voor uw AOW.

Wanneer u nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt kunt u, om het AOW gat te vermijden, een vrijwillig verzekering bij de SVB(sociale verzekering bank) of andere verzekeringsmaatschappij afsluiten.

Doet u dit niet dan zal voor elk jaar dat u geen premie betaald 2% op uw AOW in mindering worden gebracht.

Een AOW uit Nederland wordt door de Surinaamse belastingdienst belast, dit kan 38% zijn.

Pensioenen

Artikel.19 van het belastingverdrag bepaald dat Suriname het heffingsrecht heeft over de pensioenen (ouderdomspensioenen, VUT-uitkeringen, WAO-pensioenen enz.).

Het heffingsrecht over overheidspensioenen komt toe aan Nederland (art. 20 van het belastingverdrag).

Conserverende aanslag

Na verloop van tijd zal er een vanuit Nederland een conserverende aanslag worden opgelegd, schrik hier niet van. Er zal een bezwaarschrift moeten worden ingediend, meer informatie kunt u aanvragen bij de belastingdienst buitenland.

Remigrant

De remigrant kan, met een premie van plus minus 4 tot 500 euro per maand, naar Suriname terugkeren. Deze premie zal in Suriname door de Surinaamse belastingdienst worden belast.

Een ieder jonger dan 65 jaar dient rekening te houden met het AOW gat, ter voorkoming hiervan kan een vrijwillige verzekering bij de SVB / particuliere instantie worden afgesloten.

Een ieder die van deze regeling gebruik maakt moet, na aankomst in Suriname, binnen drie maanden een aanvraag tot naturalisatie indienen. Als hier niet aan voldaan wordt zal de uitkering worden stop gezet.

Na naturalisatie kan er geen aanspraak meer worden gedaan op Nederlandse sociale voorzieningen.

Belastingstelsel Suriname

 

Het Surinaamse belastingstelsel is net als in Nederland gebaseerd op een progressief schijven stelsel en is de inning van belastingen, conform het verdrag dat Nederland en Suriname hebben afgesloten, toegekend aan de Surinaamse belastingdienst.

Defensie ambtenaren kunnen opteren om de belastingen in Nederland te blijven betalen(binnenlands belastingplichtig).

Schijvenstelsel Suriname

Hieronder het schijven stelsel zoals deze door de Surinaamse belasting wordt gehanteerd, let op de bedragen zijn in SRD. 

Om terug te rekenen naar euro’s moet u het bedrag delen door de actuele koers van. Onder de tabel van de belastingtarieven ziet u een link naar de actuele SRD koers.

Schijvenstelsel inkomstenbelasting per januari 2022

AOV premie

In Suriname bouwt u ook een pensioen op de gemiddelde premie is afhankelijk van uw inkomen. 

U zou voor meer informatie kunnen kijken op de site van de Surinaamse belastingdienst: Belastingdienst Suriname maar helaas daar zult u ook niet veel wijzer van worden.

Wet van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van
de wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985
no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 95). 

Een uitkering of pensioen vanuit Nederland(Europa) zit al snel in de hoogste belastingschijf, hetgeen een behoorlijke aderlating op uw inkomen is.

Het Surinaamse belastingstelsel is voor velen dan ook een  belemmerende factor om zich permanent in Suriname te vestigen.

Translate »
Suriname Ara

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring lezen.