Info Suriname Menu

Remigreren

remigreren Suriname

Personen van Surinaamse origine die naar Suriname wensen te remigreren kunnen zulks ondernemen:

  • op basis van de Nederlandse remigratie wet (met een uitkering)
  • op eigen initiatief (zonder uitkering)

Voor de eerste categorie van personen geldt dat zij dienen te beschikken over een geldige verblijfsvergunning voor Suriname om in aanmerking te kunnen komen voor de remigratievoorzieningen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland (www.svb.nl).

Een verblijfsvergunning kan in Suriname worden aangevraagd:

  1. persoonlijk (remigrant);
  2. door een daartoe door de remigrant gemachtigde persoon

de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie en Politie in Suriname

Adres:

Mr. Jagernath Lachmonstraat nr. 165 – 167 in Paramaribo

Tel. :434328/434329/434330

Openingsdagen en -tijden: maandag t/m donderdag van 08.00 – 13.30 uur

De verwijzingen op de website van het consulaat in Amsterdam en de officiële Surinaamse overheid site zijn niet correct dit moet zijn: http://www.vz2.juspol.sr/ op deze site kunt u de benodigde informatie terug vinden.

 

 Surinaamse origine
  1.  personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
  2. personen die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap (G.B 1975 no. 171 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
  3. personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie één of beide in Suriname is/zijn geboren en met welke ouder (s) die personen in familie rechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
  4. de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de onder a, b en c genoemde van deze paragraaf genoemde vreemdelingen